Verantwoording MVO-jaarverslag

Lekker snacken moet een feestje blijven. Voor nu en in de toekomst. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van mens, maatschappij en milieu. We richten ons op concrete verbeterpunten op het gebied van gezondheid, veiligheid, transparantie, herkomst van ingrediënten, dierenwelzijn, energieverbruik en maatschappelijke betrokkenheid. Het MVO-beleid heeft al lange tijd onze aandacht en ook de komende jaren willen we dit verder ontwikkelen. Voor het vierde achtereenvolgende jaar maken we de status op in een MVO-jaarverslag.

Dit verslag is geïnspireerd op de zogenaamde Global Reporting Initiative (GRI) en wordt afgebakend op de eigen (productie)werkzaamheden van Van Geloven en heeft betrekking op alle vestigingen in Nederland en België zoals opgenomen in het artikel Van Geloven Organisatie. Ook geven we aan waarom we wel of niet voor bepaalde vormen van verduurzaming hebben gekozen. Verder zullen we in dit verslag vanuit concurrentie-overwegingen bepaalde ontwikkelingen minder genuanceerd vermelden. Via de QR code op deze pagina is de GRI tabel waarover gerapporteerd is, te vinden op mvo.vangeloven.com. Het MVO verslag gaat in beperkte mate ook in op impact als gevolg van activiteiten die uitgevoerd worden in opdracht van Van Geloven zoals bijvoorbeeld transport. En het besteedt –zonder daarin volledig te kunnen zijn- ook nadrukkelijk aandacht aan de rol en de invloed die Van Geloven heeft in de keten waarin het opereert en de gezondheidsaspecten van de producten.

 

Voelbaarheid MVO binnen organisatie


MVO is door onze hele organisatie verweven en de directie heeft het ook als zodanig binnen de visie/missie van het bedrijf verankerd. We hebben een gedragscode die inzicht geeft in onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen en de principes die we daarbij belangrijk vinden. We hebben deze gedeeld met alle medewerkers en onze leveranciers, met uiteraard de bedoeling om deze na te leven, maar ook om een duurzame samenwerkingsrelatie na te streven met onze leveranciers en klanten. We hebben verder sinds 2010 een speciale MVO-coördinatiegroep waarbinnen nagenoeg alle geledingen van het bedrijf vertegenwoordigd zijn en die wordt voorgezeten door de Marketing & Innovatie Directeur. Doel hiervan is om nog meer sturing te geven aan het MVO-beleid. Een van de resultaten hiervan is het zogenoemde Groene Lijstje. Hierop staan alle bovenwettelijke criteria waar de producten van Van Geloven op corporate en/of merkniveau aan moeten voldoen. Dit lijstje wordt voortdurend ge-update met nieuwe standpunten die het bedrijf inneemt vanuit het strategische MVO-denken.

 


Bepalen inhoud en afbakening verslaglegging


Om relevantie en prioriteit te kunnen bepalen voor het MVO-beleid heeft Van Geloven de afgelopen jaren ondermeer een ISO26000 issue-analyse, een nulmeting en een uitgebreide stakeholderanalyse uitgevoerd. Daarnaast is het bedrijf continue in gesprek met afnemers, NGO’s en consumenten die hun behoeften delen via diverse podia. Dit alles levert een beeld op van de belangrijkste thema’s die spelen in de foodsector en specifiek bij de snackindustrie. Denk aan de verantwoordelijkheden voor goede arbeidsomstandigheden en mensenrechten in de keten, het dierenwelzijn, duurzame palmolie, de biodiversiteit, het gebruik van minder of geen vlees, alternatieve bereidingswijzen van producten, de herkomst en het gebruik van duurzamere grondstoffen, de samenstelling van de producten wat betreft zout en vetten, de wijze waarop de producten worden geproduceerd en getransporteerd, de ambitie om bovenwettelijk te gaan en transparantie over de producten. De relevante onderwerpen hebben we vertaald naar drie MVO-pijlers: Goed Leven, Duurzame Samenstelling en Duurzame Productie. 

 

Verantwoording MVO jaarverslag